Categories
Gruntų tyrimai

Inžineriniai geologiniai tyrinejimai statant elektros linijas ir aerodromus

Inžineriniai geologiniai tyrinejimai, klojant elektros perdavimo linijas

Laboratorijoje nustatomos tik fizinės gruntų savybės. Kompresi­nės savybės ir atsparumas šlyčiai nustatoma tiktai projektuojant ne­tipines atramas. Jeigu betoniniai, gelžbetoniniai ar poliniai pamatai ileidžiami žemiau gruntinio vandens Iygio, tai reikia ištirti vandens agresyvumą betono atžvilgiu.

Atliekant detalius inžinerinius geologinius tyrinėjimus, patiksli­nama trasos geologinė sąranga, hidrogeologinės sąlygos ir suren­kama papildoma medžiaga apie gruntus, slūgsančius netipinių atra­my pagrinduose. Jeigu trasos geologinės sąlygos paprastos, gręži­niai gręžiami kas 0,5 km. Laboratoriniams tyrimams imami grunto pavyzdžiai: poliniams pamatams po vieną pavyzdj kas kilometras, monolitiniams gelžbetoniniams — po vieną pavyzdį kas 4 km. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms, kur išplitę karstas, seisminiai procesai, nuošliaužos, pelkės, inžineriniai geologiniai tyrinėjimai at­liekami pagal specialią programą. Tyrinėjant randamos priežastys, kodėl vyksta atramų pastovumui pavojingi inžineriniai geologiniai procesai, ir nustatoma, ar teritorija tinka statybai.


Remiantis surinkta medžiaga, rašoma ataskaita. Joje nurodomos inžinerinės geologinės statybos sąlygos ir pateikiamos rekomenda­cijos, kaip pašalinti ar sustabdyti pavojingus atramoms inžinerinius geologinius procesus. Prie ataskaitos pridedamas trasos inžinerinis geologinis pjūvis ir sudėtingų vietų skerspjūviai.

Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant aerodromus

Aerodromai statomi su natūraliomis ir dirbtinėmis pakilimo tako clangomis. Jeigu statomi aerodromai su natūraliomis pakilimo tako dangomis, tai pakanka vienos tyrinėjimų stadijos, jeigu su dirbtinė­mis — reikia dviejų stadijų.

Iš pradžių tyrinėjami visi galimi aerodromo variantai, o vėliau, parinkus tinkamiausią, tyrinėjamas pastarasis. Pirmiausia surenka­ma archyvinė ir literatūrinė medžiaga apie rajono klimatą, hidrogra­finj tinklą, augaliją, dirvožemj, geomor fologiją, hidrogeologiją, geo­loginę sąrangą, inžinerinius geologinius procesus, išnagrinėjama ir apibendrinama vietinės statybos patirtis. Atlikus šj darbą, daroma inžinerinė geologinė rekognoskuotė. Rekognoskuojant ypatingas dė­mesys skiriamas reljefui. Tiriamos reljefo formos ir priklausomybė nuo geologinės sąrangos. Po to visų variantų aerodromo sklypuose atliekami žvalgymo darbai. Palyginus visų aerodromų variantų in­žinerines geologines sąlygas, parenkama tinkamiausia vieta.

Parinkus ir patvirtinus geriausią aerodromo variantą, atliekami jo inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Tyrinėjamas pakilimo takas, dirbtinėmis dangomis padengti plotai, pastatų ir statinių statybos sklypai.

Pakilimo take atliekama 1 : 10 000-1 : 2000 mastelio inžinerinė geologinė nuotrauka. Darant nuotrauką, ištiriama tako geologinė są­ranga, dirvožemio storis, gruntinio vandens gylis. Gręžiniai ir kasi­niai paki1imo take kasami kas 200-300 m. Gręžinitį gylis 4-8 m, kasinių — 1,5-3,0 m.

Tų sklypų, kur bus dirbtinės dangos, ašyse ir 5 m atstumu nuo pakraščių gręžiami gręžiniai ir kasami kasiniai. Atstumas tarp šach­matine tvarka gręžiarnų gręžinių — 200 m. Jeigu aerodromo ribose yra pelkė, tai ji tyrinėjama pagal specialią programą. Tyrinėjimų metu nustatomas pelkės tipas, atsiradimo priežastys, maitinimo ša1- tinis, riusausinimo galimybės. Gręžiniai gręžiami kas 50-100 m. Nu­statant grunto drėgnumą, tūrio masę, suspaudžiamumą, imami kas 0,5 m grunto pavyzdžiai. Laboratorijoie tiriama 15-20% visų paimtų grunto pavyzdžių.

Atliekant inžinerinius geologinius tyrinėjimus darbo brėžinių sta­dijoje, jau yra 1 : 5000 mastelio aerodromo generalinis planas. Todėl natūroje pažymimi vandens nuo aerodromo paviršiaus surinkimo kolektoriai ir kas 200-300 m gręžiami gręžiniai. Jų gylis 1,5-2,0 m didesnis, negu kolektoriaus dugnas. Atlikus lauko darbus ir labora­torinius tyrimus, nubraižomas kiekvieno kolektoriaus trasos inžine­rinis geologinis profilis. Tyrinėjant plotą, kur bus aerodromo pagal­biniai pastatai, gręžiniai gręžiami jų kontūro linijose.

Esant labai sudėtingoms inžinerinėms geologinėms sąlygoms, pa­vyzdžiui, karsto, lioso, daugiamečio jšalo rajonuose, papildomai at­liekami specialūs inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, kurie turi ati­tikti statybos normų ir jvairių instrukcijų reikalavimus.

Daugiau info: geologiniai tyrimai  aplinkos monitoringas