APLINKOS MONITORINGAS

Aplinkos monitoringas – natūralių statybinių medžiagų telkinių tyrinėjimai

Statant pastatus, reikia daug natūralių statybinių medžiagų, kurios gaunamos iš vietinių telkinių. Juose slūgsančios uolienos yra natūralios statybinės medžiagos arba žaliava statybinių medžiagų gamybai. Todėl jos vadinamos nerūdinėmis naudingosiomis iškase­nomis (akmuo, smėlis, molis, žvyras, skalda). Nerūdinės naudingo­sios iškasenos eksploatuojamos atvirose atodangose, kurios vadina­mos karjerais. Naudingosios iškasenos skirstomos į kategorijas pagal jų ištirtumo laipsnį. Yra trijų kategorijų naudingosios iškasenos: A, B, C. A kategorijos naudingosios iškasenos dar skirstomos į Ai ir A2, o C kategorijos — į Ci ir C2. Natūralių statybinių medžiagų telkinių inžineriniai geologiniai tyrinėjimai skirstomi į du etapus: paieškos ir žvalgybos.

Paieškų uždavinys surasti reikalingų naudingųjų iškasenų telkinius, apytiksliai nustatyti jų išteklius ir ar tikslinga toliau tęsti tyrimus. Paieškų paruošiamajame periode nagrinėjama literatūra, geologiniai žemėlapiai, geologinių organizacijų rankraščių fondai. Surenkamos pradinės žinios apie atitinkamame rajone slūgsančias nau­dingąsias iškasenas. Paieškū lauko periode apžiūrimi numatyti tel­kiniai, tyrinėjamos natūralios atodangos arba atliekami kai kurie žvalgymo darbai. Remiantis sukaupta medžiaga, sudaromas žemėla­pis-sehema. Jame nurodomi nerūdinių iškasenų telkiniai ir karjerai. Aiškinamajame rašte nurodoma telkinių padėtis, iškasenų ištekliai ir kokybė, pateikiami pasiūlymai dėl tolesnių tyrinėjimų.

Paruošiamosios žvalgybos metu nustatomas nerūdinės naudingo­sios iškasenos slūgsojimo gylis, dengiančiosios uolienos storis, telki­nio slūgsojimo forma ir jo gylis, požeminio vandens horizontas. Toliau skaičiuojami ištekliai, ištiriama kokybė, eksploatavimo sąlygos. Atlikus techninę-ekonominę analizę, nustatoma, ar tikslinga eksploa­tuoti, koks jos geologinis koeficientas. Šis koeficientas — tai santykis tarp nuodangos storio I/ ir naudingosios iškasenos sluoksnio storio h. Telkinj apsimoka eksploatuoti, kai šis santykis 2 :1. Lęšio formos tel­kiniarns leistinasis geologinis koeficientas 1 : 1, kai naudingoji iška­sena slūgso ne giliau kaip 3-5 m nuo žemės paviršiaus.

Nustatant telkinio kontūrus, gręžiniai gręžiami tinklo forma. At­stumas tarp gręžinių 50-100 m. Statybinio akmens telkiniai tyrinė­jami, kasant 2-5 m gylio kasinius. Gręžiniai gręžiami per visą sluoks­Mo storj arba iki to gylio, iš kurio numatoma eksploatuoti naudin­gąsias iškasenas. Per gręžinius sudaromi geologiniai pjūviai. Nusta­tant naudingosios iškasenos kokybę, imami bandiniai: smėlio 2-3 kg, žvyro 10-15 kg, akmens 15-20 kg.